نام محصول : کاشی شیشه ای طرح  موج زرد

کد محصول :cast 10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای زرد

قابل نصب بر روی انواع سطوح

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج قرمز

کد محصول :cast 11

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای قرمز

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج

کد محصول :cast 12

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای بلوکی

کد محصول :cast 13

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای هرمی

کد محصول :cast 14

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای نواری

کد محصول :cast 15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای دور ستون

کد محصول :cast 16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  10 *20  *1سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 1*5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

ققابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد نمای چوب

کد محصول :cast 18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد قرمز

کد محصول :cast 19

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   
   
   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج بنفش

کد محصول :cast 20

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ماکارونی

کد محصول :cast 21

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج زرشکی

کد محصول :cast 22

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح بافت بنفش

کد محصول :cast 23

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای بنفش

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 24

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 10 *20 *1 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح مس و شیشه

کد محصول :cast 25

مشخصات محصول : 

               ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و تلفیقی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح عسلی

کد محصول :cast 26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                                                     

 

معرق شیشه :: استین گلاس


سقف کاذب شیشه ای


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


ساخت شیشه درب ورودی


هنر پتینه کاری


شیشه درب کابینت


آموزش ایراچی


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


آموزش استین گلاس در 10 گام


کابینت آشپزخانه


آموزش فیوز گلاس


کابینت لوکس آشپزخانه


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


محصول - شیشه تزیینی درب


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


شیشه درب کابینت


فروش کوره پخت سفال


دربهای شیشه ای تیفانی


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


کاشی شیشه ای طرحدار


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


پنجره های دکوراتیو


تابلو های شیشه ای چند لته


پنجره های دکوراتیو منقوش


آینه ونیزی


شیشه های دکوراتیو پنجره


ساخت گنبد استین گلاس


ظروف و تزیینات سفالین


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


محصول - شیشه تزیینی پنجره


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


شیشه رنگی ما بین کابینت


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


جعبه شیشه ای تیفانی


بلوک شیشه ای


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


پلکسی طرحدار سقف کاذب


کاشی شیشه ای طلا


ابزار و مواد فیوز گلاس


انواع کوره


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


آینه تراشدار دیواری


گنبد شیشه ای


آینه آنتیک و کهنه کاری


اجرای کاشی سرامیک شکسته


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


فروش چرخ سفا لگری


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


آموزش کهنه کاری آینه


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


گنبد شیشه ای تیفانی


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


آموزش کاشی شکسته


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


شیشه تیفانی


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


شیشه درب ورودی


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


معماری داخلی


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


بازسازی ساختمان


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


اجرای لوگو با کاشی شکسته


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


ساخت تابلو تیفانی


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


مرمت آباژور تیفانی


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


آموزش ساخت آباژور تیفانی


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


ساخت آینه های آنتیک


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


دکوراسیون شیشه های خم


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


خط سیر در طراحی رستوران


کاربرد شیشه خم در ساختمان


طراحی سرویس بهداشتی


نقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - میدان ولی عصر


آموزش ساخت جعبه تیفانی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


آموزش ساخت شیشه تزیینی درب


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجره


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


ساخت استخرهای شیشه ایآینه های حجمیمحصول - آینه ونیزی


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


آینه لوکس و دکوراتیو


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


پکیج آینه


پنجره و دربهای ارسی


گنبد شیشه ای


آینه طرحدار (طرح گل)