نام محصول : کاشی شیشه ای طرح  موج زرد

کد محصول :cast 10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای زرد

قابل نصب بر روی انواع سطوح

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج قرمز

کد محصول :cast 11

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای قرمز

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج

کد محصول :cast 12

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای بلوکی

کد محصول :cast 13

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای هرمی

کد محصول :cast 14

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای نواری

کد محصول :cast 15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای دور ستون

کد محصول :cast 16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  10 *20  *1سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 1*5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

ققابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد نمای چوب

کد محصول :cast 18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد قرمز

کد محصول :cast 19

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   
   
   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج بنفش

کد محصول :cast 20

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ماکارونی

کد محصول :cast 21

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج زرشکی

کد محصول :cast 22

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح بافت بنفش

کد محصول :cast 23

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای بنفش

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 24

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 10 *20 *1 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح مس و شیشه

کد محصول :cast 25

مشخصات محصول : 

               ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و تلفیقی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح عسلی

کد محصول :cast 26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                                                     

 

معرق شیشه :: استین گلاس


ساخت شیشه درب ورودی


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


شیشه درب کابینت


هنر پتینه کاری


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


آموزش ایراچی


کابینت آشپزخانه


آموزش استین گلاس در 10 گام


کابینت لوکس آشپزخانه


آموزش فیوز گلاس


محصول - شیشه تزیینی درب


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


شیشه درب کابینت


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


دربهای شیشه ای تیفانی


فروش کوره پخت سفال


کاشی شیشه ای طرحدار


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


پنجره های دکوراتیو


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


پنجره های دکوراتیو منقوش


تابلو های شیشه ای چند لته


شیشه های دکوراتیو پنجره


آینه ونیزی


ظروف و تزیینات سفالین


ساخت گنبد استین گلاس


محصول - شیشه تزیینی پنجره


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


شیشه رنگی ما بین کابینت


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


جعبه شیشه ای تیفانی


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


بلوک شیشه ای


پلکسی طرحدار سقف کاذب


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


ابزار و مواد فیوز گلاس


کاشی شیشه ای طلا


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


انواع کوره


آینه تراشدار دیواری


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


آینه آنتیک و کهنه کاری


گنبد شیشه ای


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


اجرای کاشی سرامیک شکسته


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


فروش چرخ سفا لگری


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


آموزش کهنه کاری آینه


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


گنبد شیشه ای تیفانی


آموزش کاشی شکسته


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


شیشه تیفانی


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


شیشه درب ورودی


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


معماری داخلی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


بازسازی ساختمان


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


اجرای لوگو با کاشی شکسته


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


ساخت تابلو تیفانی


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


مرمت آباژور تیفانی


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


آموزش ساخت آباژور تیفانی


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


ساخت آینه های آنتیک


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


دکوراسیون شیشه های خم


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


خط سیر در طراحی رستوران


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


طراحی سرویس بهداشتی


کاربرد شیشه خم در ساختمان


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - میدان ولی عصر


نقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


آموزش ساخت جعبه تیفانی


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


آموزش ساخت شیشه تزیینی درب


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجرهساخت استخرهای شیشه ایآینه های حجمی


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


محصول - آینه ونیزی


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


آینه لوکس و دکوراتیو


پنجره و دربهای ارسی


پکیج آینه


آینه طرحدار (طرح گل)


گنبد شیشه ای


آینه های ترکیب بندی


سقف کاذب شیشه ای


کاربرد آینه ونیزی در دکوراسیون داخلی