نام محصول : کاشی شیشه ای طرح  موج زرد

کد محصول :cast 10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای زرد

قابل نصب بر روی انواع سطوح

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج قرمز

کد محصول :cast 11

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای قرمز

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج

کد محصول :cast 12

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای بلوکی

کد محصول :cast 13

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای هرمی

کد محصول :cast 14

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای نواری

کد محصول :cast 15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای دور ستون

کد محصول :cast 16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  10 *20  *1سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 1*5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

ققابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد نمای چوب

کد محصول :cast 18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد قرمز

کد محصول :cast 19

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   
   
   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج بنفش

کد محصول :cast 20

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ماکارونی

کد محصول :cast 21

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج زرشکی

کد محصول :cast 22

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح بافت بنفش

کد محصول :cast 23

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای بنفش

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 24

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 10 *20 *1 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح مس و شیشه

کد محصول :cast 25

مشخصات محصول : 

               ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و تلفیقی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح عسلی

کد محصول :cast 26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                                                     

 

معرق شیشه :: استین گلاس


گنبد شیشه ای


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


سقف کاذب شیشه ای


هنر پتینه کاری


ساخت شیشه درب ورودی


آموزش ایراچی


شیشه درب کابینت


آموزش استین گلاس در 10 گام


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


آموزش فیوز گلاس


کابینت آشپزخانه


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


کابینت لوکس آشپزخانه


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


محصول - شیشه تزیینی درب


فروش کوره پخت سفال


شیشه درب کابینت


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


دربهای شیشه ای تیفانی


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


کاشی شیشه ای طرحدار


تابلو های شیشه ای چند لته


پنجره های دکوراتیو


آینه ونیزی


پنجره های دکوراتیو منقوش


ساخت گنبد استین گلاس


شیشه های دکوراتیو پنجره


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


ظروف و تزیینات سفالین


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


محصول - شیشه تزیینی پنجره


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


شیشه رنگی ما بین کابینت


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


بلوک شیشه ای


جعبه شیشه ای تیفانی


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


کاشی شیشه ای طلا


پلکسی طرحدار سقف کاذب


انواع کوره


ابزار و مواد فیوز گلاس


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


گنبد شیشه ای


آینه تراشدار دیواری


اجرای کاشی سرامیک شکسته


آینه آنتیک و کهنه کاری


فروش چرخ سفا لگری


اجرای چهره با تکنیک موزاییک شکسته


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


آموزش کهنه کاری آینه


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


گنبد شیشه ای تیفانی


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


آموزش کاشی شکسته


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


شیشه تیفانی


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


شیشه درب ورودی


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


معماری داخلی


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


بازسازی ساختمان


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


اجرای لوگو با کاشی شکسته


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


ساخت تابلو تیفانی


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


مرمت آباژور تیفانی


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


آموزش ساخت آباژور تیفانی


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


ساخت آینه های آنتیک


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


دکوراسیون شیشه های خم


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


کاربرد شیشه خم در ساختمان


خط سیر در طراحی رستوران


نقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلی


طراحی سرویس بهداشتی


آموزش ساخت جعبه تیفانی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - میدان ولی عصر


آموزش ساخت شیشه تزیینی درب


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجره


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


ساخت استخرهای شیشه ای


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


آینه های حجمیمحصول - آینه ونیزیآینه لوکس و دکوراتیو


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


پکیج آینه