نام محصول : کاشی شیشه ای طرح  موج زرد

کد محصول :cast 10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای زرد

قابل نصب بر روی انواع سطوح

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج قرمز

کد محصول :cast 11

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای قرمز

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج

کد محصول :cast 12

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای بلوکی

کد محصول :cast 13

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای هرمی

کد محصول :cast 14

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای نواری

کد محصول :cast 15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای دور ستون

کد محصول :cast 16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  10 *20  *1سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 1*5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

ققابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد نمای چوب

کد محصول :cast 18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد قرمز

کد محصول :cast 19

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   
   
   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج بنفش

کد محصول :cast 20

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ماکارونی

کد محصول :cast 21

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج زرشکی

کد محصول :cast 22

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح بافت بنفش

کد محصول :cast 23

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای بنفش

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 24

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 10 *20 *1 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح مس و شیشه

کد محصول :cast 25

مشخصات محصول : 

               ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و تلفیقی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح عسلی

کد محصول :cast 26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                                                     

 

Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)


پنجره های دکوراتیو


Building colored stained glass dome (Manzariyeh project)


کاشی شیشه ای طرحدار


Building tiffany glass dome (stained glass) –Zaafaraniyeh


دربهای شیشه ای تیفانی


Building tiffany-stained glass dome (residential project-Birjand)


شیشه درب کابینت


Characteristics of electrical furnace of fuse glass


محصول - شیشه تزیینی درب


Characteristics of furnace for earthenware cooking. pottery kline


کابینت لوکس آشپزخانه


Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)


کابینت آشپزخانه


Implementing stained glass dome in oval form


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


Tiffany glass dome building (stained glass)- Niyavaran project


شیشه درب کابینت


Tiffany glassy dome


ساخت شیشه درب ورودی


Glassy dome


سقف کاذب شیشه ای


Esteyn Gelas camlı kubbesi yapımı


گنبد شیشه ای


ilk etsin gelas kubbesi İran"da yapılmış


پکیج آینه


Stained glass dome making


آینه لوکس و دکوراتیو


The first stained glass dome was made in Iran


محصول - آینه ونیزی


ساخت 2 گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - بندر عباس مسجد جابری


آینه های حجمی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - سعادت آباد - بانک رسالت


ساخت استخرهای شیشه ای


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - پروژه مهرشهر


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجرهآموزش ساخت شیشه تزیینی دربآموزش ساخت جعبه تیفانی


آینه خانه بندی


نقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلی


کاربرد آینه ونیزی در دکوراسیون داخلی


کاربرد شیشه خم در ساختمان


آینه های ترکیب بندی


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


آینه طرحدار (طرح گل)


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


پنجره و دربهای ارسی


دکوراسیون شیشه های خم


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


ساخت آینه های آنتیکآموزش ساخت آباژور تیفانیمرمت آباژور تیفانی


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


ساخت تابلو تیفانی


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) با مقطع بیضی - میدان ولی عصر


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


طراحی سرویس بهداشتی


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


خط سیر در طراحی رستوران


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


اجرای لوگو با کاشی شکسته


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


بازسازی ساختمان


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


معماری داخلی


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


شیشه درب ورودی


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


شیشه تیفانی


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


گنبد شیشه ای تیفانی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


آموزش کهنه کاری آینه


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


فروش چرخ سفا لگری


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


اجرای کاشی سرامیک شکسته


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


گنبد شیشه ای


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


انواع کوره


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


کاشی شیشه ای طلا


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


آموزش کاشی شکسته


بلوک شیشه ای


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


آینه آنتیک و کهنه کاری


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس


آینه تراشدار دیواری


آینه ونیزی


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


تابلو های شیشه ای چند لته


ابزار و مواد فیوز گلاس


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


پلکسی طرحدار سقف کاذب


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


فروش کوره پخت سفال


جعبه شیشه ای تیفانی


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


پروژه های انجام شده


شیشه رنگی ما بین کابینت


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


آموزش فیوز گلاس


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


آموزش استین گلاس در 10 گام


محصول - شیشه تزیینی پنجره


آموزش ایراچی


ظروف و تزیینات سفالین


هنر پتینه کاری


شیشه های دکوراتیو پنجره


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


پنجره های دکوراتیو منقوش


معرق شیشه :: استین گلاس