نام محصول : کاشی شیشه ای طرح  موج زرد

کد محصول :cast 10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای زرد

قابل نصب بر روی انواع سطوح

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج قرمز

کد محصول :cast 11

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای قرمز

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج

کد محصول :cast 12

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای بلوکی

کد محصول :cast 13

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای هرمی

کد محصول :cast 14

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای نواری

کد محصول :cast 15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای دور ستون

کد محصول :cast 16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  10 *20  *1سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 1*5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

ققابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد نمای چوب

کد محصول :cast 18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد قرمز

کد محصول :cast 19

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   
   
   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج بنفش

کد محصول :cast 20

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ماکارونی

کد محصول :cast 21

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج زرشکی

کد محصول :cast 22

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح بافت بنفش

کد محصول :cast 23

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای بنفش

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 24

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 10 *20 *1 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح مس و شیشه

کد محصول :cast 25

مشخصات محصول : 

               ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و تلفیقی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح عسلی

کد محصول :cast 26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                                                     

 

معرق شیشه :: استین گلاس


کابینت آشپزخانه


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


کابینت لوکس آشپزخانه


هنر پتینه کاری


محصول - شیشه تزیینی درب


آموزش ایراچی


شیشه درب کابینت


آموزش استین گلاس در 10 گام


دربهای شیشه ای تیفانی


آموزش فیوز گلاس


کاشی شیشه ای طرحدار


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


پنجره های دکوراتیو


پروژه های انجام شده


پنجره های دکوراتیو منقوش


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


شیشه های دکوراتیو پنجره


فروش کوره پخت سفال


ظروف و تزیینات سفالین


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


محصول - شیشه تزیینی پنجره


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


تابلو های شیشه ای چند لته


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


آینه ونیزی


شیشه رنگی ما بین کابینت


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


جعبه شیشه ای تیفانی


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


پلکسی طرحدار سقف کاذب


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


ابزار و مواد فیوز گلاس


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


آینه تراشدار دیواری


بلوک شیشه ای


آینه آنتیک و کهنه کاری


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


کاشی شیشه ای طلا


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


انواع کوره


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


گنبد شیشه ای


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


اجرای کاشی سرامیک شکسته


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


فروش چرخ سفا لگری


آموزش کاشی شکسته


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


آموزش کهنه کاری آینه


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


گنبد شیشه ای تیفانی


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


شیشه تیفانی


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


شیشه درب ورودی


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


معماری داخلی


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


بازسازی ساختمان


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


اجرای لوگو با کاشی شکسته


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


ساخت تابلو تیفانی


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


مرمت آباژور تیفانی


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


آموزش ساخت آباژور تیفانی


خط سیر در طراحی رستوران


ساخت آینه های آنتیک


طراحی سرویس بهداشتی


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) با مقطع بیضی - میدان ولی عصر


دکوراسیون شیشه های خم


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


کاربرد شیشه خم در ساختماننقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلیآموزش ساخت جعبه تیفانی


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


آموزش ساخت شیشه تزیینی درب


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجره


پنجره و دربهای ارسی


ساخت استخرهای شیشه ای


آینه طرحدار (طرح گل)


آینه های حجمی


آینه های ترکیب بندی


محصول - آینه ونیزی


کاربرد آینه ونیزی در دکوراسیون داخلی


آینه لوکس و دکوراتیو


آینه خانه بندی


پکیج آینهگنبد شیشه ایسقف کاذب شیشه ای


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - پروژه مهرشهر


ساخت شیشه درب ورودی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - سعادت آباد


شیشه درب کابینت


ساخت 2 گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - بندر عباس مسجد جابری


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)