گالری گنبدهای شیشه ی باتکنیک استین گلاس
گنبد شیشه ای نصب شده در فضای نورگیر به شکل مربع
گنبد شیشه ای نصب شده در فضای نورگیر به شکل مربع
   
جزییات گنبد شیشه ای استین گلس به همراه شیشه های الماس تراش
جزییات گنبد شیشه ای استین گلس به همراه شیشه های الماس تراش
   
سازه بیضی شکل استین گلاس
سازه بیضی شکل استین گلاس
   
گنبد شیشه ای در سقف ووید به همراه نور طبیعی
گنبد شیشه ای در سقف ووید به همراه نور طبیعی
   
گنبد شیشه ای استیند گلاس  نصب شده در فریم فرم دار
گنبد شیشه ای استیند گلاس نصب شده در فریم فرم دار
   
نورگیر شیشه ای با شیشه استین گلاس تخت و شیشه های قوسدار در اطراف
نورگیر شیشه ای با شیشه استین گلاس تخت و شیشه های قوسدار در اطراف
   
گنبد طرحدار شیشه ای با طرحی کلاسیک و ساده
گنبد طرحدار شیشه ای با طرحی کلاسیک و ساده
   
گنبد طراحدار ساخته شده با شیشه های استیند گلس
گنبد طراحدار ساخته شده با شیشه های استیند گلس
   
نورگیر شیشه ای با تکنیک استین گلاس با ترکیبی از فرمهای مربع و دایره
نورگیر شیشه ای با تکنیک استین گلاس با ترکیبی از فرمهای مربع و دایره
   
ترکیبی از طرح کلاسیک و مدرن در گنبد شیشه ای
ترکیبی از طرح کلاسیک و مدرن در گنبد شیشه ای
   
گنبد شیشه ای تیفانی ساخته شده با شیشه های رنگی
گنبد شیشه ای تیفانی ساخته شده با شیشه های رنگی
   
طرح مدرن در سازه خم شیشه ای استین گلاس
طرح مدرن در سازه خم شیشه ای استین گلاس
   
جزییاتی از گنبد شیشه ای استین گلس در نور طبیعی
جزییاتی از گنبد شیشه ای استین گلس در نور طبیعی
   
ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )
ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )
   
گنبد شیشه ای ساخته شده با تکنیک خم استین گلاس
گنبد شیشه ای ساخته شده با تکنیک خم استین گلاس
   
گنبد شیشه ای استیند گلس با مقطع هشت ضلعی به همراه لوستر
گنبد شیشه ای استیند گلس با مقطع هشت ضلعی به همراه لوستر
   
گنبد شیشه ای تیفانی با طرح نخل اجرا شده به صورت پله ای
گنبد شیشه ای تیفانی با طرح نخل اجرا شده به صورت پله ای
   
سازه شیشه ای استین گلاس هشت ضلعی
سازه شیشه ای استین گلاس هشت ضلعی
   
Displaying results 1-18 (of 25)
Page:1 - 2« Back | Next »